PRODUCT TUTORIAL

Yangjiang Bonly Industries Ltd

2023-06-20 16:31:01

Address:701~703, E Bldg., 168 Dongfeng 3 Road, Yangjiang, Guangdong, China. 

                Gangqiao Industrial District,Yangjiang City,Guangdong,China


Tel:(86) 662-3306283


Fax:(86) 662-3306282


Linkman:Kendy


Postcode:529500


E-mail:sales@bonly.cn


Website: http://www.bonly.cn